Про Департамент

Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації та місцевими органами управління освітою, сім’єю, молоддю та спортом реалізуються заходи щодо реформування дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної безперервної освіти, покращення умов праці педагогічним працівникам, підвищення їх кваліфікації, соціального і професійного захисту, поліпшення ресурсного забезпечення закладів та установ системи освіти. 

 
Дошкільна освіта:
– забезпечення освітою дітей дошкільного віку та створення належних умов для організації навчання дітей 5-річного віку;
– реалізація Базового компоненту дошкільної освіти;
– відкриття інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти;
– реконструкція та будівництво нових закладів дошкільної освіти; 
– збільшення показника охоплення дітей від 3-х до 6-ти років дошкільними навчальними закладами до 88 %, всіма формами – до 91 %;
– створення додаткових місць шляхом відкриття нових груп та розширення мережі закладів дошкільної освіти;
– удосконалення кадрової політики щодо якісного складу педагогічних працівників.
 
Загальна середня освіта:
– надання якісної загальної середньої освіти та створення умов рівного доступу до неї;
– реалізація нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти;
– реалізація Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти;
– реалізація заходів Концепції «Нова українська школа»;
– приведення мережі закладів загальної середньої освіти у відповідність до Закону України «Про освіту», потреб місцевих громад, у т.ч. створення опорних шкіл;
– введення в дію нових закладів освіти, проведення на належному рівні роботи з підготовки закладів освіти до нового 2020/2021 н.р.;
– створення Нового освітнього простору;
– впровадження нових форм організації навчання школярів;
– забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів через реалізацію прав дитини на медичне обслуговування та харчування;
– стимулювання та підтримка обдарованої учнівської молоді та праці педагогічних працівників;
– діджиталізація освіти області, використання новітніх інформаційних технологій та принципів STEM-освіти у освітньому процесі, автоматизації управління;
– підвищення якості освіти через новий зміст і форми роботи та здійснення моніторингів якості освіти;
– зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів освіти;
– забезпечення якісного оздоровлення дітей шкільного віку, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів;
– удосконалення кадрової роботи;
– реалізація державно-громадської форми управління освітою через Раду директорів закладів загальної середньої освіти Чернівецької області, Громадську раду з питань освіти і науки при Департаменті освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації;
– реалізація регіонального плану заходів «Дітям Буковини – здорове харчування на 2020-2022 роки»;
– дотримання актів законодавства з питань освіти і науки, виконання закладами освіти державних вимог щодо визначення змісту, рівня і обсягу загальної середньої, позашкільної освіти;
– стимулювання праці вчителя;
– залучення представників органів місцевої влади, громадських організацій, батьківської громадськості до співпраці на засадах педагогіки партнерства.
 
Інклюзивна освіта:
– реалізація державної політики в галузі інклюзивної, спеціальної освіти з урахуванням регіональної специфіки;
– координація питань реалізації державної політики у сфері розвитку інклюзивної освіти та забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на освіту, розвиток, соціалізацію;
– приведення мережі закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування у відповідність до Закону України «Про освіту», потреб місцевих громад;
– координація діяльності інклюзивно-ресурсних центрів;
– забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, з малозабезпечених сімей, дітей переселенців та дітей учасників АТО;
– виконання Плану заходів з реалізації I етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р.
 
Позашкільна освіта та виховна робота:
– реалізація стратегії національно-патріотичного виховання, Комплексної програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки;
– забезпечення якісного оздоровлення дітей шкільного віку, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів;
– упровадження ефективних моделей виховної роботи, забезпечення участі громадян та врахування громадської думки під час формування й реалізації державної політики з питань освіти, науки і виховання;
– активізація засобів національно-патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської та студентської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;
– подальший розвиток фізичної культури і спорту, проведення спортивно-масових заходів;
– збереження мережі закладів позашкільної освіти, розширення мережі гуртків, збільшення охоплення позашкільною освітою дітей шкільного віку та покращення її якості;
– дотримання актів законодавства з питань позашкільної освіти. 
 
Професійна (професійно-технічна) освіта:
– надання безоплатної первинної професійної підготовки в державних закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
– забезпечення регіону кваліфікованими робітничими кадрами відповідно до його специфіки та вимог ринку праці;
– поєднання професійної (професійно-технічної) й повної загальної середньої освіти;
– створення навчально-практичних центрів із впровадження інноваційних технологій на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти області;
– вжиття заходів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів (піклувальників);
– діяльність Регіональної ради стейкхолдерів, координаційного органу з питань визначення та впровадження державної та регіональної політики в сфері професійної (професійно-технічної) освіти при обласній державній адміністрації;
– створення умов для надання закладами професійної (професійно-технічної) освіти освітніх та інших послуг населенню, зокрема здобуття або підвищення робітничої кваліфікації, а також перепідготовки незайнятого населення;
– співпраця з підприємствами-, установами-, організаціями-замовниками підготовки кадрів, державною службою зайнятості;
– участь роботодавців у забезпеченні функціонування та розвитку професійної (професійно-технічної) освіти;
– впровадження в освітній процес дуальної форми навчання.
 
Вища освіта:
– забезпечення, у межах делегованих повноважень, рівного доступу громадян до здобуття вищої освіти;
– розгляд пропозицій закладів фахової передвищої освіти, які фінансуються з обласного бюджету, щодо затвердження на 2020 рік їхнього регіонального замовлення для підготовки фахівців;
– участь у проведенні виборів на заміщення вакантних посад керівників закладів вищої освіти, що перебувають у державній чи комунальній формі власності;
– підтримка обдарованої студентської молоді;
– координація діяльності ради молодих вчених при обласній державній адміністрації;
– співпраця з радою директорів фахової передвищої освіти;
– збір та аналіз інформації щодо освітньої, наукової, інноваційної діяльності закладів вищої освіти, наукової та інноваційної діяльності наукових установ області.
 
Післядипломна освіта:
– забезпечення неперервної якісної післядипломної педагогічної освіти педагогічних та керівних кадрів регіону з урахуванням вимог державної політики в галузі освіти;
– забезпечення професійного вдосконалення педагогічних працівників усіх рівнів, їхньої готовності до створення індивідуальних траєкторій безперервної післядипломної освіти, формування навичок самоосвіти, самоконтролю, якісного підвищення кваліфікації;
– системне проведення інноваційної проєктної діяльності, науково-дослідної роботи, спрямованої на реалізацію процесів реформування освітньої галузі та  вдосконалення післядипломної педагогічної освіти;
– науково-методичний супровід оновлення змісту освіти, дослідно-експериментальної роботи, моніторинг та експертиза інновацій, розроблених установами освіти та певними педагогами;
– розробка методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів та організації освітнього процесу в закладах освіти області; 
– надання адресної науково-методичної й практичної допомоги вчителям щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з навчальних предметів;
– участь в освітніх проєктах та програмах, спрямованих на формування громадянського суспільства в Україні та інтеграцію в європейський освітній простір;
– моделювання організації методичної роботи у закладах освіти області, методичних службах територіальних одиниць;
– координація діяльності районних (міських) методичних служб і методичних служб ОТГ та надання їм методичної допомоги;
– здійснення системного консультування педагогічних працівників закладів освіти, РМК, ММК та ОТГ щодо організації науково-методичного супроводу реалізації Концепції Нової української школи.
 
Моніторинг системи освіти: 
– проведення моніторингових досліджень у сфері освіти, зовнішнього незалежного оцінювання, збір та аналіз інформації про стан функціонування закладів освіти Чернівецької області;
– здійснення інформаційно-аналітичного супроводу закладів освіти, статистичного аналізу та статистичного прогнозування, вивчення та аналізу потреб і пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності закладів освіти, дослідження матеріально-технічних умов, навчально-методичного і кадрового забезпечення;
– надання закладам та установам освіти практичної і методичної допомоги, щодо моніторингу, зовнішнього незалежного оцінювання, організації харчування, охорони праці, техніки безпеки та цивільного захисту, медичного обслуговування, енергозбереження, допомоги родинам ООС, консультаційно-аналітичної допомоги стосовно стану дотримання законодавства у закладах та установах освіти, координація заходів щодо усунення недоліків у їх діяльності;
– здійснення функцій технічного нагляду за проведенням ремонтно-будівельних робіт у закладах освіти, що фінансуються з обласного бюджету;
– моніторинг стану закупівель товарів, робіт та послуг у закладах освіти, що фінансуються з обласного бюджету;
– здійснення інформаційної діяльності, в тому числі збір, аналіз, поширення та забезпечення доступу до інформації у сфері освіти, створення власних інформаційних систем і баз даних, видання бюлетенів та іншої друкованої продукції;
– моніторинг стану організації харчування, техніки безпеки в закладах освіти області; 
– проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед педагогічних працівників щодо особливостей організації та –
проведення зовнішнього оцінювання, проведення пробного тестування;
– залучення фахівців до організації та проведення зовнішнього оцінювання;
– участь в організації перевірки відкритої частини тестових завдань зовнішнього оцінювання;
– моніторинг формування мережі закладів освіти;
– надання методичної допомоги з питань освіти об’єднаним територіальним громадам;
– моніторинг виконання освітянських програм.